Formulariu Hato'o Keixa Online

Ami nia kna'ar mak: Promove Liberdade imprensa no espresaun/ Promove lndependensia ba meius komunikosaun sosial/ Asegura asesu jornalista sira-nian hodl hala'o atiividade jornolistika/ Promove no asegura kualidadi profissun jornalistika

A. ldentidade ba ema ne,ebé hato'o keixa :
B. ldentidade media ne'ebé hato'o keixa:

*Nota: Inklui rezultadu jornalistíku ne'ebé hetan keixa

C. Direitu ba hatán /no korresaun

Ita-Boot hato'o tiha-ona pedidu hatán / koresaun ba mídia ne'ebé hasau notísia ne'e ?

D. Violasaun ba kode konduta
Powered by BreezingForms